Obchodní podmínky, Reklamační řád
Platné pro společnost Perfect System, s.r.o., provozovatele prodejní sítě www.ColosseumTicket.cz

 

Všeobecné

 

 1. Společnost Perfect System, s.r.o. (dále jen „PS“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84989, se sídlem v Radlické 3301/68, 150 00 Praha 5, IČ: 26480981, jež je provozovatelem portálu ColosseumTicket.cz včetně sítě prodejních míst (dále jen „CT“), stanovuje tyto podmínky jako práva a povinnosti mezi společností PS a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek a dárkových poukazů prostřednictvím prodejní sítě CT a veškeré s tímto související vztahy.

 

 1. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné pro nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím CT (tzn. online a na prodejních místech po celé České republice). Za nákup vstupenek se považují i objednávky na fakturu a hromadné objednávky prostřednictvím Rezervačního oddělení CT. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.

 

 1. Společnost PS není pořadatelem žádné Akce, ale prostřednictvím systému Colosseum zajišťuje rezervace a prodej vstupenek na tyto Akce a další služby s tím spojené, na základě smluvního vztahu s Pořadatelem. Nákupem vstupenky vzniká smluvní vztah mezi Nakupujícím a Pořadatelem Akce. Veškeré nároky a reklamace jsou vždy směřovány vůči Pořadateli Akce. Z této skutečnosti vyplývá, že společnost PS, ani CT, nejsou žádným způsobem zodpovědní za jakékoli změny týkající se Akce, za samotný průběh Akce, ani za jakýkoli typ újmy, výdajů či škod, která by Držiteli vstupenky, nebo jakékoli třetí straně v souvislosti s Akcí vznikla.

 

 1. Rezervací a zakoupením vstupenky akceptuje Nakupující Obchodní podmínky Pořadatele, Provozovatele CT, a zároveň souhlasí s povinností dodržovat Provozní řád Pořadatele Akce, místa konání Akce a příslušné pořadatelské služby.

 

 1. Jak postupovat při nákupu vstupenek je podrobně popsáno na ColosseumTicket.cz v sekci „Jak nakupovat“. Detailně jsou zde popsány možnosti úhrad a možnosti doručení vstupenek včetně poplatků. Obsah sekce „Jak nakupovat“ je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Zákazník je povinen se při nákupu vstupenek těmito postupy řídit a platební podmínky akceptovat.

 

 1. Provozovatel CT, společnost PS, garantuje pouze platnost a pravost vstupenek zakoupených v síti CT. Za pravost vstupenek zakoupených mimo síť CT, od překupníků apod. nezodpovídá. Držitel vstupenky odpovídá za jakoukoli manipulaci se vstupenkou. Jakoukoli manipulací se vstupenkou se držitel vstupenky dopouští rizika zneužití, zkopírování jedinečného identifikačního prvku – převážně 2D kódu a 3D kódu a tím možnosti nevpuštění na Akci. Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě. Nezveřejňujte fotografie vstupenky na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram atd.).

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje u každé Akce právo změny programu, účinkujících a termínů.

 2. Pořadatel akcí a provozovatel portálu www.ColosseumTicket.cz si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně vstupenek, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akci“

 

Dárkové poukazy (ePoukazy)

 

 1. Nákup poukazůprobíhá totožně jako nákup elektronické vstupenky. Platba probíhá online kartou na platební bráně ČSOB, nebo bankovním převodem.

 

 1. Elektronický poukaz je možné vytisknout po přihlášení do sekce 
  MŮJ ÚČET stejně jako eVstupenku.

 

 1. ePoukaz je plnohodnotný dárkový poukaz, proto s ním musí být nakládáno jako s ceninou.

 

 1. ePoukaz je možné zakoupit a uplatnit (čerpat) pouze online na ColosseumTicket.cz(Poukaz nemůže být zakoupen a čerpán na prodejních místech Plzeňské vstupenky.)

 

 1. ePoukaz není směnitelný za peníze.

 

 1. ePoukaz musí být využit (čerpán) v plné výši!

 

 1. ePoukaz je platný 6 měsíců od zakoupení.

 2. ePoukaz nelze prodloužit a automaticky propadá 6 měsíců od zakoupení!


 
Reklamační řád

 

 1. Nakupující je povinen zkontrolovat neprodleně po zakoupení Vstupenek nebo dodání Vstupenek poštou jejich správnost a úplnost (zejména název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace zakoupených Vstupenek je Nakupující povinen oznámit ihned v místě nákupu, v případě dodání Vstupenek Poštou nebo elektronicky nejpozději do 2 pracovních dnů buď písemně poštou na adresu Perfect System, s.r.o., Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5., nebo emailem info@cticket.cz nebo telefonicky +420 277 012 677. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.  

 

 1. Reklamace obsahu Vstupenek / poukazů, tiskových chyb, nesprávných či neúplných údajů řeší Zákazník, případně prodávající na prodejním místě přímo s PS telefonicky +420 277 012 677 nebo emailem info@cticket.cz. Zákazníkovi bude sdělena kompletní informace o dalším postupu reklamace a termínu řešení. V případě oprávněné reklamace je Zákazník povinen vrátit vydané vstupenky.

 

 1. Reklamace týkající se přímo Akce – změn programu, účinkujících, konání, a i případné zrušení Akce, a s tím souvisejících nároků na náhradu vzniklé újmy, která by Zákazníkovi vznikla nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a kompletní nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit vůči Pořadateli Akce. Seznam Pořadatelů je uveden u každé akce na ColosseumTicket.cz

 

 1. Zaplacené vstupenky se nevrací, není možné je měnit a v případě ztráty, odcizení či poškození se náhradní vstupenky neposkytují.

 

 1. Jakékoli další reklamace budou dále poskytovány prostřednictvím CT Pořadateli Akce. O stanovisku Pořadatele Akce bude reklamující vyrozuměn v nejbližším možném termínů nejpozději však do 30 dnů. Reklamace je nutné bez zbytečného odkladu zaslat emailem na info@cticket.cz .

 

 1. V případě zrušení Akce Pořadatelem Akce, bude Zákazník, pokud poskytl kontaktní údaje (email, telefon) neprodleně kontaktován a vyrozuměn o zrušení Akce a postupu vracení vstupného. PS/CT nenese zodpovědnost za nemožnost realizace kontaktu Zákazníka na jím uvedených kontaktech. Vstupné se vrací stejnou formou úhrady, jakým bylo placeno, případně v konkrétním místě nákupu. Poplatky spojené s typem úhrady (benefitní platby atd.), a poplatky spojené s typem doručení (Dobírka, poštovné…) se nevrací!

 

  

Ochrana osobních údajů

 

 1. PS uchovává a zpracovává poskytnuté osobní údaje, které vyplňuje Zákazník při nákupu či rezervaci vstupenek nebo v případě registrace na CT dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti.

 

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  jméno a příjmení,
  poštovní adresa
  emailová adresa,
  telefonický kontakt.

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:

  Naplnění smluvního vztahu, ke kterému dochází při uzavření objednávky (rozumí se nákup nebo rezervace) vstupenky. Účelem je komunikace se Zákazníkem v případě potíží s doručením vstupenek, k informování o změnách u Akcí, na které má Zákazník zakoupeny vstupenky, k řešení storna nebo reklamace.

 

 1.  Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

  PS předává údaje nutné k naplnění smluvního vztahu těmto třetím osobám: Česká Pošta a dále síť prodejních míst, jejichž aktualizovaný seznam je k dispozici ZDE.  Dále Pořadatelům Akcí, na něž jsou zakoupeny nebo rezervovány vstupenky.

 

 1. Nákupem vstupenky v síti CT Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů, který je popsán výše.

 

 1. Poučení o zasílání nabídek e-mailem:
  Udělením souhlasu se zasíláním aktualit e-mailem uděluje zároveň Zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů. Newslettery jsou obchodním sdělením, informující o aktuální nabídce akcí, na které lze rezervovat nebo nakoupit vstupenky.

   

  Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, zrušit, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu info@cticket.cz anebo volbou odvolání Souhlasím se zasíláním aktualit e-mailem dostupné v sekci „Můj účet". Zákazník rovněž může požádat o vymazání údajů, a to buďto e-mailem anebo telefonicky na +420 277 012 677. Zákazník může odvolat svůj souhlas se zasíláním aktualit přes odhlašovací link v každém newsletteru.

 

 1. Data předávána mezi zařízením Zákazníka a serverem PS/CT je vždy šifrována pomocí SSL protokolu

 

 1. CT na svém portálu podporuje plug-in sociální sítě FACEBOOK, Google Tag Manager, Google Analytics atd. Správcem údajů odpovědným za zpracování těchto údajů je Facebook Ireland Ltd., Google Inc.

 

 

Platba TWISTO

 

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

 

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

 

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

 

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

 

--------

 

Společnost Perfect System, s.r.o. si vyhrazuje právo výše uvedené obchodní podmínky včetně reklamačního řádu kdykoli aktualizovat.